Saison 19/20 All d' Detailer zu eisen Eventer fannt Dir an de respektive Veranstaltungen!
Am Moment ass et net méiglech Ticket'en iwwer luxembourgticket ze reservéieren.
Mir update reegelméisseg.
 

Avec le soutien financier de

mersch ministere

53, rue G.-D. Charlotte
L-7520 Mersch
Tél.: 26 32 43-1
info@kulturhaus.lu